គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

 

ពិន្ទុរបស់ក្លឹបបឹងកេតជាមួយក្លឹបក្រសួងការពារជាតិ